Stanovy Spolku Barbořice

Stanovy Spolku Barbořice

 

 

Spolek Barbořice je dobrovolné společenství občanů. Je nezávislé na státní správě, spolcích, církvích, politických stranách a dalších organizacích, ale je ochotno se všemi spolupracovat k naplnění cílů dále uvedených.

 

 

Čl. 1.

Název a sídlo

Název: Spolek Barbořice

(dále jen „spolek“)

Sídlo:  Kojetínská 1187/1a, 767 01 Kroměříž. Místní působnost zapsaného spolku není omezena.

 

 

Čl. 2

Statut spolku

1.    Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.

2.    Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

 

 

Čl. 3

Cíl činnosti spolku

1.    Hlavním cílem spolku je podpora ekologického přístupu k životu jednotlivců, rodin, zájmových skupin i veřejnosti.

2.    Za tímto účelem bude spolek usilovat o pořádání osvětových a volnočasových aktivit zaměřených na ekologii v smyslu níže uvedených dílčích cílů:

-          obecná propagace a podpora ekologie a zdravého způsobu života – především na lokální úrovni,

-          podpora snižování ekologické stopy u veřejnosti/spoluobčana (snižování energetické náročnosti domácnosti, života člověka),

-          popularizace nekonzumního způsobu života u veřejnosti/spoluobčana,

-          propagace a podpora třídění odpadů – bezodpadová domácnost,

-          propagace a podpora zdravé výživy a ekologicky šetrných výrobků,

-          propagace návratu k tradičnímu způsobu života/zemědělství,

-          propagace využívaní hromadných dopravních prostředků a spolujízdy.

3.    Spolek bude rovněž usilovat o pořádání veřejných akcí s ekologickou tématikou a o zřízení a provozování přidružených aktivit typu dobročinný bazárek, jejichž smyslem bude vracení nepotřebných věcí do života a získávání finančních prostředků sloužících k naplňování cílů spolku. Pořádání uvedených akcí bude činností vedlejší (příležitostnou).

4.  Spolek bude dále usilovat o vytvoření dětského klubu/skupiny za účelem:

- příležitostné péče o děti v přírodním prostředí,
- podpory pozitivního vztahu k přírodě u dětí předškolního i školního věku,

- budování odpovědného přístupu k životnímu prostředí již od útlého věku,

- zapojení celých rodin do aktivit směřujících k udržitelnému rozvoji.

5.  Cílovou skupinou pro výše uvedené cíle jsou spoluobčané všech věkových kategorií, včetně dětí, mládeže a rodin s dětmi.

 

Další dílčí cíle a konkretizaci činnosti stanoví valná hromada.

 

 

 

 

 

Čl. 4

Členství

1.    Členem spolku může být každá fyzická i právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli zapsaného spolku.

2.    O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky valná hromada.

3.    Členství je dobrovolné a vzniká dnem přijetí za člena.

4.    Členství zaniká:

a)    vystoupením člena písemným oznámením předsedovi,

b)    v případě dlouhodobého nezájmu člena o činnost zapsaného spolku jeho vyloučením z tohoto spolku, a to dnem, kdy o tomto vyloučení rozhodne valná hromada,

c)    zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,

d)    úmrtím člena,

e)    u právnické osoby jejím zrušením,

f)    zánikem spolku.

5.    Dokladem členství je potvrzení o členství vydané předsedou/místopředsedou.

6.    Lze udělit typ členství:

a)    řádný člen

b)    čestný člen

c)    sympatizant

7. Výše členského příspěvku není stanovena. Příspěvek je dobrovolný.

 

 

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

1.    Řádný člen spolku má právo:

a)    účastnit se jednání valné hromady,

b)    volit orgány spolku,

c)    být volen do orgánů spolku,

d)    obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

e)    předkládat návrhy a náměty pro činnost zapsaného spolku,

f)    být informován o akcích „spolku“ a účastnit se jich.

2.    Řádný člen má povinnost zejména:

a)    dodržovat stanovy spolku,

b)    aktivně se podílet na plnění cílů spolku,

c)    svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,

d)    dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

3. Čestné členství uděluje valná hromada. Z čestného členství nevyplývají pro držitele žádná práva ani povinnosti vůči spolku.

4. Sympatizantem zapsaného spolku se stává ten, kdo jakýmkoli způsobem podpoří činnost spolku. Sympatizant nemá žádná práva a povinnosti vůči spolku.

 

 

Čl. 6

Orgány spolku

 Orgány spolku jsou:

a)    valná hromada,

b)    statutární orgán - předseda, místopředseda,

c)    revizor.

 

 

Čl. 7

Valná hromada

1.    Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

2.    Valnou hromadu tvoří všichni řádní členové spolku.

3.    Valnou hromadu svolává spolek podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Předseda svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů spolku. Program valné hromady není nutné zasílat členům předem.

4.    Valná hromada zejména:

a)    rozhoduje o změnách stanov spolku,

b)    konkretizuje cíle a činnost spolku pro příslušné období,

c)    schvaluje úkoly spolku pro příslušné období,

d)    schvaluje výroční zprávu spolku, rozpočet a roční závěrku hospodaření,

e)    volí předsedu, místopředsedu a revizora spolku,

f)    rozhoduje o zrušení členství,

g)    rozhoduje o zrušení spolku.

5.    Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů.

6.    Každý řádný člen má jeden hlas. Hlasy všech řádných členů jsou rovné.

7.    Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných řádných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech řádných členů spolku.

 

 

Čl. 8

Předseda

1.    Předseda naplňuje rozhodnutí valné hromady a zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech spolku. Rozsah pravomocí předsedy stanovuje valná hromada.

2.    Předsedu volí valná hromada. Funkční období předsedy je pět let a opětovné zvolení je možné. Nedojde-li po skončení řádného funkčního období ke zvolení nového předsedy, automaticky se prodlužuje funkční období předcházejícího předsedy o další 2 roky.

3.    Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí valné hromady, vedení účetní evidence a plynulý chod spolku.

4.    Předseda připravuje podklady pro jednání valné hromady.

5.  Předseda je oprávněn jednat jménem spolku samostatně.

 

 

Čl. 9

Místopředseda

1. Místopředseda stejně jako předseda naplňuje rozhodnutí valné hromady a zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech spolku. Rozsah pravomocí místopředsedy stanoví valná hromada.

2. Místopředsedu volí valná hromada. Funkční období místopředsedy je pět let a opětovné zvolení je možné. Nedojde-li po skončení řádného funkčního období ke zvolení nového místopředsedy, automaticky se prodlužuje funkční období předcházejícího místopředsedy o další 2 roky.

3. Místopředseda je oprávněn jednat jménem spolku samostatně.

 

 

Čl. 10

Revizor spolku

1. Revizor spolku je kontrolním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Revizor kontroluje hospodářskou a finanční činnost spolku.

2. Funkce vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.

3. Funkční období revizora spolku je pětileté. Opětovné zvolení je možné. Nedojde-li po skončení řádného funkčního období ke zvolení nového revizora, automaticky se prodlužuje funkční období předcházejícího revizora o další 2 roky.

4. O svých zjištěních podává zprávu valné hromadě.

Čl. 11

Zásady hospodaření

1.    Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2.    Zdroji majetku jsou zejména:

a)    dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

b)    dotace a granty,

c)    příležitostné příjmy související s pořádáním veřejných akcí s ekologickou tématikou, které budou použity na provoz spolku,

d)    členské příspěvky,

e)    pozitivní hospodaření přidružených aktivit spolku typu dobročinný bazárek provozovaných jakožto obecně prospěšná činnost.

3.    Za hospodaření spolku odpovídá předseda, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

4.    Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

5.    Řádní členové spolku mohou zapůjčit nebo darovat spolku hmotné věci, které budou v případě zániku spolku vráceni zpět zapůjčiteli či dárci.

6.    Řádní členové spolku mohou po odsouhlasení valné hromady používat majetek spolku též pro osobní účely. V případě poškození užívaného majetku spolku je člen užívající majetek povinen vzniklou škodu na majetku spolku uhradit, případně zajistit adekvátní náhradu za poškozenou věc.

 

 

Čl. 12

Zánik spolku

1.    Spolek zaniká:

a)    dobrovolným rozpuštěním při odsouhlasení dvěmi třetinami členů nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady,

b)    rozhodnutím Ministerstva vnitra.

2.    Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

 

Čl. 13

Závěrečná ustanovení

1.    Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád spolku.

2.    Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

3.    Stanovy nabývají platnost v den registrace.

 

 

 

 

 

 

V Kroměříži dne 27.8.2015