Stanovy OS Barbořice

Stanovy občanského sdružení BARBOŘICE

 

Občanské sdružení Barbořice je dobrovolné společenství občanů. Je nezávislé na státní správě, spolcích, církvích, politických stranách a dalších organizacích, ale je ochotno se všemi spolupracovat k naplnění cílů dále uvedených.

 

 

Čl. 1.

Název a sídlo

Název: Občanské sdružení BARBOŘICE

(dále jen „sdružení“)

Sídlo:  Kojetínská 1187/1a, 767 01 Kroměříž. Místní působnost občanského sdružení není omezena.

 

 

Čl. 2

Statut sdružení

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

 

 

Čl. 3

Cíl činnosti sdružení

 

1. Hlavním cílem sdružení je podpora ekologického přístupu k životu.

2. Za tímto účelem bude sdružení usilovat o pořádání osvětových a volnočasových aktivit se zaměřením na ekologii v smyslu níže uvedených dílčích cílů:

 • obecná propagace a podpora ekologie a zdravého způsobu života u veřejnosti/jednotlivce – především na lokální úrovní,
 • podpora snižování ekologické stopy u veřejnosti/spoluobčana (snižování energetické náročnosti domácnosti, života člověka),
 • popularizace nekonzumního způsobu života u veřejnosti/spoluobčana,
 • propagace a podpora třídění odpadů – bezodpadová domácnost,
 • propagace a podpora zdravé výživy a ekologicky šetrných výrobků,
 • propagace návratu k tradičnímu způsobu života/zemědělství,
 • propagace využívaní hromadných dopravních prostředků a spolujízdy.

3. Sdružení bude rovněž usilovat o pořádání veřejných akcí s ekologickou tématikou, jejichž smyslem bude získání finančních prostředků sloužících ryze k naplňování cílů sdružení. Pořádání uvedených akcí bude činností vedlejší (příležitostnou).

Další dílčí cíle a konkretizaci činnosti stanoví valná hromada.

 

Čl. 4

Členství

1. Členem sdružení může být každá fyzická i právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli občanského sdružení.

2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.

3. Členství je dobrovolné a vzniká dnem přijetí za člena.

4. Členství zaniká:

 • vystoupením člena písemným oznámením radě,
 • v případě dlouhodobého nezájmu člena o činnost občanského sdružení jeho vyloučením z tohoto sdružení, a to dnem, kdy o tomto vyloučení rozhodne valné hromady,
 • zrušením členství na základě rozhodnutí rady sdružení,
 • úmrtím člena,
 • u právnické osoby jejím zrušením,
 • zánikem sdružení.

5. Dokladem členství je potvrzení o členství vydané předsednictvem.

 

 

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

 

1. Člen sdružení má právo:

 • účastnit se jednání valné hromady,
 • volit orgány sdružení,
 • být volen do orgánů sdružení,
 • obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
 • předkládat návrhy a náměty pro činnost občanského sdružení,
 • být informován o akcích „sdružení“ a účastnit se jich.

2. Člen má povinnost zejména:

 • dodržovat stanovy sdružení,
 • aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
 • svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
 • platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
 • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

 

 

Čl. 6

Orgány sdružení

 Orgány sdružení jsou:

 • valná hromada,
 • rada sdružení,
 • předseda,
 • revizor.

 

 

Čl. 7

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.

3. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.

3. Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.

4. Valná hromada zejména:

 • rozhoduje o změnách stanov sdružení,
 • konkretizuje cíle a činnost sdružená pro příslušné období,
 • schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období,
 • schvaluje výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
 • volí členy rady sdružení a revizora sdružení,
 • rozhoduje o počtu členů rady sdružení,
 • rozhoduje o zrušení členství,
 • rozhoduje o zrušení sdružení.

5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.

 

 

Čl. 8

Rada sdružení

1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.

2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.

3. Rada má nejméně 3 členy.

4. Funkční období členů rady je dvouleté a opětovné zvolení je možné. Nedojde-li po skončení řádného funkčního období ke zvolení nové rady, automaticky se prodlužuje funkční období předcházejících členů rady o další 2 roky.

5. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti určený člen rady, nejméně 1x ročně.

6. Rada zejména:

 • volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
 • koordinuje činnost sdružení,
 • svolává valnou hromadu,
 • zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
 • rozhoduje o přijetí za člena sdružení,
 • rozhoduje o vyloučení člena občanského sdružení,
 • pověřuje člena předsednictva kontrolou a evidencí hospodaření občanského sdružení.

7. Předseda a místopředseda rady zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem. Předseda a místopředseda jsou oprávnění jednat jménem sdružení každý samostatně.

8. K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit kancelář sdružení.

9. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

10. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

11. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí/trojí svolání v průběhu 3 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada.

 

Čl. 9

Předseda

1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada.

2. Předsedu volí rada sdružení. Funkční období předsedy jsou dva roky a opětovné zvolení je možné. Nedojde-li po skončení řádného funkčního období ke zvolení nového předsedy, automaticky se prodlužuje funkční období předcházejícího předsedy o další 2 roky.

3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.

4. Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.

 

Čl. 10

Revizor sdružení

1. Revizor sdružení je kontrolním orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Revizor kontroluje hospodářskou a finanční  činnost sdružení.

2. Funkce vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.

3. Funkční období revizora sdružení je dvouleté. Opětovné zvolení je možné.

4. O svých zjištěních podává zprávu radě sdružení a valné hromadě.

 

 

Čl. 11

Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

 • dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
 • dotace a granty,
 • příležitostné příjmy související s pořádáním veřejných akcí s ekologickou tématikou, které budou použity ryze na provoz sdružení,
 • členské příspěvky (pokud jsou vybírány).

3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

 

Čl. 12

Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká:

 • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,
 • rozhodnutím Ministerstva vnitra.

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

Čl. 13

Závěrečná ustanovení

1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.

2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

3. Stanovy nabývají platnost v den registrace.

 

 

V Kroměříži dne 10.8.2011